Funkcia VLOOKUP v exceli

Funkcia VLOOKUP patrí určite medzi tie najužitočnejšie funkcie, ktoré nám MS Excel ponúka. Zároveň však táto funkcia patrí medzi najmenej chápané, čo je škoda, pretože VLOOKUP dokáže úžasne zjednodušiť prácu. A čo teda táto funkcia dokáže? Funkcia VLOOKUP vykonáva vertikálne vyhľadávanie a to tak, že vyhľadá nami zvolenú hodnotu bunky v prvom stĺpci a následne vracia hodnotu bunky, ktorá sa nachádza v tom istom riadku a v rovnakom alebo inom stĺpci. Hoci tento popis sa nemusí zdať ľahko pochopiteľný, na príklade si ukážeme, že táto funkcia vôbec nepatrí medzi najzložitejšie.  V prípade akejkoľvek praktickej pomoci s funkciou využite prosím sekciu s excel návodmi alebo doučovanie v exceli.

Syntax excel funkcie VLOOKUP

VLOOKUP(vyhľadávaná_hodnota, pole_tabuľky, číslo_indexu_stĺpca, [vyhľadávanie_rozsahu])

Argumenty funkcie

  • vyhľadávaná_hodnota Je povinným argumentom. Hodnota, ktorú chceme vyhľadať v prvom stĺpci tabuľky alebo vo zvolenom rozsahu buniek. Argument vyhľadávaná_hodnota môže byť hodnota alebo aj odkaz.
  • pole_tabuľky Je povinným argumentom. Ide o rozsah buniek s údajmi. Ak chceme prehľadávať bunky v stĺpci A a k nájdenej bunky vrátiť bunku zo stĺpca C, musíme označiť do poľa tabuľky celý tento rozsah. Môžeme použiť odkaz na rozsah buniek (napríklad A1:C100) alebo názov rozsahu. Častá chyba však býva, že hodnoty v prvom stĺpci argumentu pole_tabuľky sú hodnoty, medzi ktorými sa bude hľadať hodnota argumentu vyhľadávaná_hodnota. Čiže prehľadáva sa vždy prvý stĺpec z poľa tabuľky. Malé a veľké písmená sa nerozlišujú.
  • číslo_indexu_stĺpca Je ďalším povinným argumentom. Číslo stĺpca z predošlého argumentu pole_tabuľky, z ktorého funkcia vráti danú hodnotu. V prípade, ak je argument číslo_indexu_stĺpca menší ako 1, to znamená 0,-1, tak funkcia VLOOKUP vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!, pretože by sme sa posúvali mimo nami zvoleného poľa tabuľky. Ak však je tento argument väčší ako počet stĺpcov z argumentu pole_tabuľky, funkcia VLOOKUP vráti chybovú hodnotu #ODKAZ!, pretože sa opäť posúvame mimo nami zvoleného argumentu poľa tabuľky. Pri argumente číslo_indexu_stĺpca = 2 vráti funkcia hodnotu z druhého stĺpca argumentu pole_tabuľky atď
  • vyhľadávanie_rozsahu Je voliteľným argumentom. Ide o logickú hodnotu, ktorá nadobúda dve rôzne logické hodnoty – TRUE alebo FALSE. Ak argument vyhľadávanie_rozsahu nie je zadaný alebo nadobúda hodnotu TRUE, vráti sa úplná alebo aspoň približná zhoda. Ak argumentu vyhľadávanie_rozsahu zvolíme hodnotu FALSE, funkcia VLOOKUP nájde iba úplnú zhodu. Ak sa však v prvom stĺpci argumentu pole_tabuľky nachádza viac ako len jedna hodnota zhodná s argumentom vyhľadávaná_hodnota, potom funkcia vyberie len prvú nájdenú. Na to si treba dať pozor. V prípade, že sa ale nenájde úplná zhoda, vráti sa chybová hodnota #NEDOSTUPNÝ.

Príklad funkcie VLOOKUP v praxi

Predstavme si, že máme zoznam občanov s ich príjmom. Na základe ich príjmu by sme všetkým občanom chceli prideliť do ďalšieho stĺpca daň z príjmu na základe ich príjmu. A práve o tom je náš príklad. V prvom stĺpci máme nejaké ID občana, momentálne pre nás bezpredmetné. V stĺpci B máme zoznam mien a v stĺpci C ich príjem. Do stĺpcu D by sme chceli napasovať daň z príjmu na základe ich príjmu. Vytvorili sme si pomocnú tabuľku, ktorá určuje výšku dane podľa výšky príjmu – stĺpce F a G.
A teraz k zápisu funkcie

  • Vyhľadávaná hodnota je v našom prípade príjem občana, čiže bunka C2
  • Pole tabuľky, kde by sa mala vyhľadávaná hodnota nachádzať je F2 až G11, čiže F2:G11. Pozor, vyhľadávaná hodnota sa však vždy a vždy musí nachádzať v prvom stĺpci poľa tabuľky.
  • Číslo indexu stĺpca je v našom prípade číslo 2. To znamená, že keď nájdem hodnotu 5 000 v poli tabuľky, vráť mi druhý stĺpec v rovnakom riadku, t.j. hodnotu 50%.
  • Vyhľadávanie rozsahu nadobúda logickú hodnotu FALSE, keďže chceme dosiahnuť presnú zhodu, a nie len približnú.
  • Takto vytvorený vzťah môžeme už len aplikovať na všetky bunky v stĺpci D. Ešte predtým však zafixujme pole tabuľky na to, aby sa relatívne vo vzorci nemenilo. Docielime to stlačením F4 a tým dosiahneme absolútne hodnoty poľa tabuľky F2:G11 -> $F$2:$G$11

VLOOKUP v exceli screen shot

VLOOKUP s použitím funkcie IF

Predstavme si situáciu, že občan Roger Federer bude mať príjem 5 500. Pre nás to znamená, že táto hodnota sa nenachádza v tabuľke určujúcej výšku DPH. Za normálnych okolností by sme dostali chybný výsledok #NEDOSTUPNÝ. Preto takýto prípad môžeme ošetriť za použitia už spomínanej funkcie IF a TRUE. Zápis by vyzeral nasledovne (D2):

=IF(ISNA(VLOOKUP(C2;$F$2:$G$11;2;FALSE))=TRUE;”Príjem mimo tabuľky”;VLOOKUP(C2;$F$2:$G$11;2;FALSE))

Príklady aj so súborom si môžete stiahnúť tu – Funkcia VLOOKUP.xlsx

Podrobný návod k funkcii si môžete prečítať na HowToGeek.

unkcia VLOOKUP patrí určite medzi tie najužitočnejšie funkcie, ktoré nám MS Excel ponúka. Zároveň však táto funkcia patrí medzi najmenej chápané, čo je škoda, pretože VLOOKUP dokáže úžasne zjednodušiť prácu. A čo teda táto funkcia dokáže? Funkcia VLOOKUP vykonáva vertikálne vyhľadávanie a to tak, že vyhľadá nami zvolenú hodnotu bunky v prvom stĺpci a následne vracia hodnotu bunky, ktorá sa nachádza v tom istom riadku a v rovnakom alebo inom stĺpci. Hoci tento popis sa nemusí zdať ľahko pochopiteľný, na príklade si ukážeme, že táto funkcia vôbec nepatrí medzi najzložitejšie.  V prípade akejkoľvek praktickej pomoci s funkciou využite prosím sekciu…
Hodnotenie článku
Hodnotenie čitateľov: 3.09 ( 7 hlasov)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*