Domov >> Psychológia >> Čo je AUTIZMUS? 19 príznakov autistu

Čo je AUTIZMUS? 19 príznakov autistu

[Tento článok Vám zaberie 7 minút čítania a 23 nových informácií]

Autizmus je duševná porucha, ktorá sa prejavuje uzavretosťou človeka do vlastného sveta. Hoci sa s ochorením autizmu stretávame prevažne len u detí, nemusí to tak byť. Ľahká forma autizmu sa môže diagnostikovať aj pri dospelom jedincovi.

Vôbec prvý, kto začal presadzovať slovo autizmus, bol švajčiarsky psychiater Eugen Bleuler a to už v roku 1911. Primárne sa venoval poruchám schizofrénie, pri ktorej definoval primárne a sekundárne príznaky. Medzi primárne príznaky, čiže psychologicky nevysvetliteľné, zaradil aj ochorenie autizmu.

Autizmus postihuje deti už od raného detstva a hoci sa nikdy nedokázal priamy vplyv na autizmus (Bleulerove psychologicky nevysvetliteľné primárne príznaky), mnohí rodičia si to dávajú za vinu. Kedysi sa rozprávalo o diagnóze ľahkovážnych rodičov, no nikdy sa tento „blud“ nepodarilo vedecky potvrdiť. Preto súvis medzi autizmom a kvalitou výchovy nie je relevantný.

Autizmus vo všeobecnosti nie je zapríčinený nesprávnou výchovou dieťaťa, vzniká už od raného detstva. Zároveň sa nedá priamo hovoriť ani o mentálnej retardácií, pretože pri mentálnej retardácií ide o oneskorenie vývinu, pri autizmu ide však o narušenie, odchýlenie sa od normálneho vývinu dieťaťa.

Osoby s autizmom majú nedostatky viesť komunikáciu s okolitým svetom, nadväzovať nové vzťahy a kooperovať s okolím.

Vo všeobecnosti môžeme autistov rozdeliť na nefunkčnú a funkčnú autistickú populáciu. Samotné autistické poruchy sa zadeľujú do štyroch skupín. Okrem psychogénneho a somatogénneho autizmu rozlišujeme aj Kannerov a Aspergerov syndróm.

Ide o veľmi raritnú duševnú poruchu, ktorá postihuje len okolo 0,2% narodených detí. Podľa vedeckej štúdie Patrície M. Rodier z roku 2000 sa zistilo, že najmenej 16 z 10 000 detí sa rodí s poruchou autizmu.

Z hľadiska pohlavia sú to až tri štvrtiny chlapcov a jedna štvrtina dievčat. Na Slovensku sa prevalencia choroby pri autizme uvádza ako 4 až 6 z 10 000 narodených, pri použití  širších  kritérií  10 až 20 z 10 000  narodených detí.

Autizmus zasahuje obyvateľstvo bez rozdielu v spoločenskej vrstve, rase, pohlaviu, vzdelaniu či výchove rodičov.

Príčiny vzniku autizmu


Čo spôsobuje autizmus sa doposiaľ nepodarilo presne odhaliť. S istotou však vieme povedať, že nevzniká zlým správaním rodičov, ktorí svoje dieťa odmietajú, čo má za následok, že dieťa má vyššiu tendenciu, že sa jednoducho uzavrie do seba bez zásahu okolitého sveta.

Symptómy sa u dieťaťa prejavujú už v ranom dojčenskom veku, čo dokazuje skôr biologické príčiny vzniku.

Príčina vzniku autizmu spočíva v súbore možných vplyvov:

 1. komplikácie pri bežných detských ochoreniach ako čierny kašeľ, rubeola, herpes, meningitída.
 2. vysoký vek matky v čase narodenia dieťaťa.
 3. genetika.
 4. dedičnosť – nedá sa povedať, že autizmus sa priamo dedí a že je prítomné zvýšené riziko, že autizmus sa bude vyskytovať aj u ďalšieho súrodenca. No vedecké štúdie naznačujú, že v rámci širšieho spektra rodiny sa môžu vyskytovať rôzne iné formy vývinových porúch, ako napríklad porucha reči. Potom hovoríme o autistickom fenotype. Pod fenotypom si predstavte súbor znakov, ktoré sa v rodine dedia. Môže to byť farba vlasov, atletická povaha ale aj porucha osobnosti.
 5. tuberózna skleróza.
 6. predčasné narodenie dieťaťa.
 7. faktory prostredia.
 8. odchýlky vo vývine mozgu, napríklad zvýšená hladina testosterónu u matiek.
 9. výskyt rôznych psychických porúch, často samotní rodičia trpia rôznymi psychickými problémami (napríklad je významná spojitosť s psychotickými ochoreniami, afektívnymi poruchami, poruchami osobnosti).

Príznaky autistu


Ako však zistíme, či naše dieťa netrpí formou autizmu? Existuje celá rada rôznych testov, ktoré nám pomáhajú s diagnostikou autizmu. Vždy sa posudzuje súbor vnemov a správaní dieťaťa, ktoré dokážu odhaliť prejavy autizmu.

Diagnostiku by sme mali zveriť profesionálovi, ktorý správanie dieťaťa nebude hodnotiť subjektívne. Intenzita prejavov sa môže líšiť aj od veku dieťaťa či závažnosti porúch. Nasledovné príznaky autizmu je možné rozpoznať už v prvých 2 až 3 rokoch života dieťaťa.

 1. Neusmieva sa, neopätuje emócie.
 2. Nekýva späť, neusmieva sa späť. Deti od útleho veku vždy kopírujú správanie rodičov, či je dobré alebo zlé. Ak dieťaťu zakývame, očakávame, že to opätuje. Rovnako tak aj s úsmevom či ďalšími grimasami. U autistických deti sa to ale neprejavuje.
 3. Máva záchvaty hnevu.
 4. Hrá sa sám. Asi každý si z detstva pamätá hry na niečo. Či už sme sa hrali na pani doktorku, predavača alebo opravára áut. Nič z toho nefunguje v autizme. Deti s autistickými príznakmi sa nevedia hrať bežné detské hry, uprednostňujú skôr samostatné hry.
 5. Nehrá sa s bežnými detskými hračkami.
 6. Nespolupracuje. Už od útleho veku deti oznamujú rodičom tie najzaujímavejšie situácie, a to aj vtedy, keď nevedia poriadne ani rozprávať. V praxi to môže znamenať situáciu v kostole, keď sa na ne usmeje starší pán. Väčšinou aj tento detail hneď oznamujú rodičom.
 7. Hrá sa s prstami.
 8. Opakuje zvláštne pohyby.
 9. Má rád poriadok vo veciach.
 10. Nevníma okolitý svet. Už od najmenšieho veku dieťa reaguje na podnety okolia, usmeje sa, otáča sa hlavičkou, „šermuje“ ručičkami. Autistické dieťa však na meno a reakcie okolia nereaguje.
 11. Žije vo vlastnom svete.
 12. Nenadväzuje očný kontakt.
 13. Nereaguje na meno.
 14. Vyzerá byť hluchým.
 15. Nezaujíma sa o druhé deti.
 16. Nevie plniť úlohy.
 17. Nedostatočná schopnosť komunikácie
 18. Nereaguje na emócie druhých – plač, smiech, trápenie
 19. Repetitívne správanie. Hoci aj najmenšia zmena v dennej rutine môže spôsobiť u dieťaťa šok či nával hnevu. Autistické dieťa má obmedzené správanie a činnosti dňa, ktoré nechce meniť. Zmena usporiadania nábytku v byte či zmena bývania môžu byť veľkou komplikáciou pre autistu.

Ďalšie prejavy autizmu: autistické črty


Niekedy je dokonca náročné rozpoznať pri sebe autistu. Nemusí mať moc viditeľné črty, no jeho správanie nám môže prísť zvláštne. Okrem diagnostických kritérií rozlišujeme u detí s PAS (poruchy autistického spektra) aj nešpecifikované rysy autizmu.

 1. nedokáže udržať priamy pohľad s osobou.
 2. miesto toho uprednostňuje periférne videnie.
 3. nerozvinutá schopnosť komunikácie.
 4. hovorí o sebe v 3. osobe, čiže miesto ja používa on.
 5. lúska prstami.
 6. má nachýlenú chôdzu.
 7. zažíva striedanie nálad.
 8. máva náhle emočné vzplanutie – strach/smiech/slzy/úzkosť.

Liečba autizmu


Autizmus sa žiaľ úplne vyliečiť nedá, no existujú spôsoby na liečbu pridružených ochorení a javov spojených s autizmom. Liek na zasiahnutie priamych autistických príznakov sa stále nepodarilo vynájsť.

U dieťaťa je najdôležitejšia výchova a vzdelávanie, aby dosiahlo čo možno najvyšší stupeň samostatnosti vzhľadom na stupeň postihnutia. Aj po dosiahnutí samostatnosti (vie sa najesť, umyť sa, obliecť sa ..) si vyžaduje špeciálnu starostlivosť, a to aj po dovŕšení dospelého veku.

Behaviorálna psychoterapia

Ide o systém odmeňovania dieťaťa po každom úspechu, aby autistické dieťa lepšie chápalo, čo je dobré a čo zlé. Príkladom môže byť obľúbená hračka, s ktorou sa mimoriadne rado hrá. Po úspešnom oblečení rodičia svoje dieťa bezprostredne odmenia. Ide o vytvorený systém, do ktorého sú priamo začlenený rodičia.

V niektorých prípadoch ide o natoľko úspešnú metódu, že dieťa dokáže nadviazať nový kontakt.

Liečba oxytocínom

Ide o nový spôsob liečby autizmu. S oxytocínom sa spájajú rôzne pozitívne emócie, ako zlepšenie nálady, posilnenie dôvery dieťaťa s matkou či redukcia stresu. Práve to by mohlo pomôcť potláčať prejavy autizmu. Viac si môžete prečítať v rozhovore s Alexandrou Mýtnikovou a Katarínou Sujovou.

Test na autizmus


Skôr, ako naberiete presvedčenie, že nie všetko je v poriadku, spravte si krátky test autizmu. Ak na väčšinu otázok viete odpovedať áno, skúste vyhľadať odborníka.

AktivitaSúhlasNesúhlas
Dieťa sa nevie prisať pri kojeníánonie
Dieťa sa v rečovej komunikácií nevyvíjaánonie
Dieťa zvláštne džavoce alebo je tichoánonie
Dieťa nevie udržať očný kontaktánonie
Dieťa sa viac zaujíma o predmety, pohybujúce, svietivéánonie
Dieťa neopätuje pozdravánonie
Dieťa neopätuje úsmevánonie
Dieťa intenzívne dá najavo nesúhlas pri česaní, prebaľovaníánonie
Dieťa máva intenzívne navály hnevuánonie
Dieťa nevie ako sa hrať s hračkamiánonie
Dieťa sa javí byť niekedy hluchéánonie
Dieťa sa vie hrať iba samoánonie
Dieťa nemá záujem o rovesníkovánonie
Dieťa neprejavuje záujem o okolitý svetánonie
Dieťa koná stereotypne, stále rovnako opakujúce sa situácieánonie

Autizmus u detí


U každého autistického dieťaťa sa príznaky autizmu môžu líšiť. Pri autizme sa na dieťa treba pozrieť komplexne a zadefinovať presné príznaky. To znamená, že ak dieťa v určitej chvíli neopätuje úsmev alebo vykazuje rozpačité až úzkostné správanie, neznamená to hneď PAS (poruchy autistického spektra).

A naopak, ak sa dieťa dokáže prehrať s ostatnými rovesníkmi a zdieľať s nimi emócie, ani to nemusí znamenať, že vaše dieťa netrpí autizmom. Takéto „príležitostné“ správanie nemusí hneď vylučovať autizmus. Skôr je potrebné zamerať sa na celkovú povahu správania sa dieťaťa. Žiaľ, neexistuje jeden jediný príznak, ktorý by autizmus vylučoval.

Autizmus v dospelosti


V dospelom veku sa autizmus prejavuje rovnako ako v detskom. Pre autistického „dospeláka“ je napríklad stále rovnako náročné prijímať zmeny, preto by sa nemala zanedbávať ani táto stránka a pokiaľ je to možné, nemalo by sa pristupovať k zmene prostredia a tým narúšaniu stereotypných postupov.

Autizmus na Slovensku


Na Slovensku počet autistov evidovaný zatiaľ nie je. Vychádza sa len zo všeobecných štatistík iných národov Európy resp. USA, kde sa približne 16 z 10 000 detí rodí s poruchou autizmu. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo je na Slovensku vážny nedostatok skúsených odborníkov na autizmus a prácu s autistickými pacientmi. Rodičia sú tak odkázaní na pomoc v zahraničí a vynakladajú tak obrovské finančné prostriedky na pomoc dieťaťu.

Liečebná ABA terapia (Aplikovaná behaviorálna analýza) sa postupne zavádza do praxe už aj na Slovensku, hoci vo svete existuje už od roku 1960. V našom hlavnom meste môžete navštíviť Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou na Kramárochklinika destkej psychiatrie LF UK a NÚDCH pod vedením prednostky MUDr. Jany Trebatickej, PhD.

Klinika detskej psychiatrie LF UK je vysokošpecializované pracovisko, jediné na Slovensku, ktoré poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu psychických porúch u detí a dorastencov. Špecializuje sa na širokú problematiku závažných psychických porúch – depresie, detského autizmu či detskej schizofrénie. Zabezpečuje diagnostiku a liečbu vývinových porúch detského autizmu, Aspergerovho syndrómu a hyperkinetických porúch (ADHD). Zaoberá sa poruchami z okruhu neurologických ochorení a somatických chorôb s psychiatrickými komplikáciami.

Druhy autizmu


Na základe diagnostických kritérií Medzinárodnej zdravotníckej organizácie rozlišujeme stupne autizmu na tieto formy:

 • Detský autizmus
 • Rettov syndróm
 • Aspergerov syndróm
 • Atypický autizmus
 • Hyperaktívna porucha

Fórum z vašich príspevkov


Andrea:

Moje dieťa, aby nemuselo ísť spať, tak chodilo aj 10 krát na záchod a len tam sedelo, hlavne aby nemuselo do postele.

Zora:

U nás to bola oneskorená reč. Dlho sa nič nevyslovilo. Ale ak máte podozrenie, potom radšej navštívte detskú psychiatričku prípadne zájdite do Detského integračného centra. Potrebujete len objednať a zdravotný záznam dieťaťa so sebou.

Ema:

Mám skoro 4 ročného syna – autistu. Nedávno som sa s tým konečne zmierila. Diagnostikovali nám to približne pred rokom. Rada napíšem s maminami o našich deťoch. Napríklad či si niekto vybavoval príspevok na kúpu auta a podobne. Začínam sa vzdelávať ako na neho. Občas je to ťažké, ale iné to asi nebude. Mám ešte jedno dieťa.

Mirka:

Pracovala som ako aupairka a starala som sa o 4 ročného autistu.  Chodil aj do špeciálnej školy. Na prvý pohľad úplne normálny chlapček až na to, že keď bol medzi rovesníkmi, tak sa z neho smiali, lebo bol slušný a vždy sa deťom predstavil a povedal im, ako sa volá, koľko má rokov a deti naňho len tak kukali a ..

Milka:

Čo sa deje po samotnom diagnostikovaní? Návštevy poradne? Je to ,,problém,, ktorý treba takto riešiť alebo sa to dá zvládnuť aj bez diagnózy?

Zuzka:

Mala som kamaráta autistu. Chodil sa nami von ako s bandou ale furt bol sám niekde vzadu a keď sme mu niečo hovorili len tak nám odpovedal. Neviem ako to vysvetliť. Potom mi kamoši sme sa snažili, aby sa zapájal ale stále nič. Až nakoniec teraz sa nám to podarilo a čudujeme sa, ako je možné, že sám nás volá von. Dnes už je taký normálny. A sám uznal, že bol autistom, ale nevieme prečo. My sme sa proste snažili a stále sme ho zapájali do debaty aj keď nechcel, len aby s nami robil rovnaké veci a zapájal sa. Dúfam, že to pomôže ostatným tento pozitívny príklad.

Terika:

Moji známi majú chlapca asi 10 ročného. Nemajú to ľahké, ale snažia sa mu pomáhať čo najviac. Možno sa mi podarí ich raz sem zapojiť do diskusie.

Aďa:

Doporučujem kontaktovať sa na autistické centrum Andreas: andreas.sk

Ďalej určite doporučujem skontaktovať sa s pani Michaelou Martinkovou, ktorá má syna autistu a venuje sa štúdiu a písaniu publikácií na túto tému. Tu je email: martinkova@zohoronline.sk

Evuš:

My doma nemáme žiadnu diagnostiku, ale ako tak čítam príspevky, nič nedám za to, ak sa na vyšetrenie objednáme. Už mi pár krát napadlo, či nemá nejakú formu autizmu, ale nie som z tých, čo prepadá panike.

Karin:

Aj môjmu malému synovi psychologičky diagnostikovali autizmus. Vtedy mal len 3 rôčky, no bola som hotová z toho a teraz má 4 a je šikovný, divili sa aj učiteľky materskej škôlky. Testy jednoducho zlyhali.

Janka:

Mám podobný problém so synom. Niekedy je a inokedy nie je autista. Ešte nemáme výsledky vyšetrenia. Chcela by som mu spraviť všetky vyšetrenia, ale je to asi nemožné. Všade len nezáujem. Už som z toho fakt zúfalá. Veľmi rada by som absolvovala všetky vyšetrenia, ktoré existujú. Viete poradiť?

Miška:

Všetky maminy, chcem vás len podporiť, mám 18 ročného syna – autíka, je to naše slniečko, zo začiatku to nebolo ľahké, no keď sme sa naučili, ako s ním pracovať, je to naše zlatíčko. Ako mama autistu sme príspevok na auto dostali, taktiež na benzín a aj na hygienu, po 6-tom roku malého si požiadaj o opatrovateľský príspevok na UPSVaR. Nedajte sa odradiť! Držím palce.

Maťa:

Ked moje dieťa pozeralo TV, tak bolo na nej nalepené na 10cm a vôbec nereagovalo, keď som mu niečo hovorila. Bol jednoducho vo svojom svete.

Zuzana:

Je to rôzne, niektorí rodičia fungujú normálne, iný vôbec nie. U nás sa to prejavuje hlavne tým, že nerozpráva. Stále opakuje určité frázy veľa vecí sa mu ťažko vysvetľuje. Ale netreba sa zbytočne báť, vôbec nemusí byť vaše dieťa autista a ak aj áno, môže to byť veľmi ľahká forma autizmu.

Milka:

Dám Ti tu príklad, ako malý sa snažil dotknúť horúceho hrnca, tak som mu zobrala ruku a ukázala, že je to horúce, aby vedel, že to chytať nemá. No on ju stiahol a za 4 sekundy ju tam dával znova a aznova. On jednoducho nechápal, že niekto alebo niečo môže byt zlé.

Lenka:

Moj syn je autista, čo bolo pre mňa veľmi ťažké, ale keď sa mi narodila dcéra, tak sa úplne zmenil. Dokonca sa hraju spolu. Myslím, že dôležité je, že sa k nemu správam rovnako ako k dcére a to bez výnimky.

..referencie

..referencie

Patricia M. Rodier, The Early Origins of Autism, 2000
T. S. Sathyanarayana Rao a Chittaranjan Andrade, The MMR vaccine and autism: Sensation, refutation, retraction, and fraud, 2011
Alexandra Mýtniková a Katarína Sujová, Liečiteľky autizmu – Alexandra Mýtniková, Katarína Sujová, 2016

..za fotky ďakujeme

..za fotky ďakujeme

All the lonely people, where do they all come from? od Stephen Brace je licencovaný pod CC BY 2.0 /pridaná vrstva na originál

[Tento článok Vám zaberie 7 minút čítania a 23 nových informácií] Autizmus je duševná porucha, ktorá sa prejavuje uzavretosťou človeka do vlastného sveta. Hoci sa s ochorením autizmu stretávame prevažne len u detí, nemusí to tak byť. Ľahká forma autizmu sa môže diagnostikovať aj pri dospelom jedincovi. ôbec prvý, kto začal presadzovať slovo autizmus, bol švajčiarsky psychiater Eugen Bleuler a to už v roku 1911. Primárne sa venoval poruchám schizofrénie, pri ktorej definoval primárne…
Hodnotenie článku
Hodnotenie čitateľov: 3.15 ( 3 hlasov)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*

x

Prečítaj si aj ...

Suchý kašeľ

Suchý kašeľ: 8 príčin, prečo sa nevieme zbaviť kašľa

Najčastejšou príčinou kašľa je nádcha alebo iné vírusové ochorenie. Hoci s väčšinou symptómov nádchy a prechladnutia sa dokáže telo vyrovnať za pár